GSA Journals
Browse
1/2
25 files

Supplemental Material for He et al., 2021

Version 3 2021-07-01, 18:36
Version 2 2021-06-28, 12:59
Version 1 2021-06-08, 15:29
figure
posted on 2021-07-01, 18:36 authored by Qingyuan He, Shihua Xiang, Wubin Wang, Yingjie Shu, Zhengpeng Li, Songhua Wang, Lei Chen, Xiaoyan Yang, Tuanjie Zhao
Nodulation gene, Soybean grafting

History

Article title

Transcriptomic and Photosynthetic Responses to Grafting of the Nod1 Gene in Nodulated and Non-nodulated Soybeans