GSA Journals
Browse
SUPPLEMENTAL MATERIAL FOR MENG ET AL., 2018.pdf (2.09 MB)
Download file

Supplemental Material for Meng et al., 2018

Download (2.09 MB)
figure
posted on 2018-08-16, 15:57 authored by Lai-Sheng Meng, Meng-Ke Xu, Wen Wan, Fei Yu, Cong Li, Jing-Yi Wang, Zhi-Qin Wei, Meng-Jiao Lv, Xiao-Ying Cao, Zong-Yun Li, Ji-Hng Jiang

Supplementary Figure 1. HXK1, SUC1 and CINV2 cannot directly interacts with YDA in vitro.

Supplementary Figure 2. PAP2 and MYBL2 are not a target gene of EIN3.

History

Article title

Sucrose Signaling Regulates Anthocyanin Biosynthesis through A MAPK Cascade in Arabadopsis thaliana

Article DOI

10.1534/genetics.118.301470