GSA Journals
Browse
1/1
2 files

Supplementary Material for Hai et al., 2021

dataset
posted on 2021-03-18, 17:09 authored by Erhan Hai, Wenjing Han, Zhihong Wu, Rong Ma, Fangzheng Shang, Min Wang, Lili Liang, Youjun Rong, Jianfeng Pan, Zhiying Wang, Ruijun Wang, Rui Su, Yanhong Zhao, Zhihong Liu, Zhixin Wang, Jinquan Li, Yanjun Zhang
The miRNA SEQ data and GO / KEGG enrichment analysis results involved in this study

History

Article title

Chi-miR-370-3p regulates hair follicle development of Inner Mongolian cashmere goats

Usage metrics

  G3: Genes|Genomes|Genetics

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC