GSA Journals
Browse
Download file
Download file
1/1
2 files

Supplementary Material for Hai et al., 2021

dataset
posted on 2021-03-18, 17:09 authored by Erhan Hai, Wenjing Han, Zhihong Wu, Rong Ma, Fangzheng Shang, Min Wang, Lili Liang, Youjun Rong, Jianfeng Pan, Zhiying Wang, Ruijun Wang, Rui Su, Yanhong Zhao, Zhihong Liu, Zhixin Wang, Jinquan Li, Yanjun Zhang
The miRNA SEQ data and GO / KEGG enrichment analysis results involved in this study

History

Article title

Chi-miR-370-3p regulates hair follicle development of Inner Mongolian cashmere goats