GSA Journals
Browse
Download file
Download file
Download file
Download file
1/1
4 files

Supplemental Materials for Liu, et al 2021

Download all (3.01 MB)
dataset
posted on 2021-09-20, 18:27 authored by Yuanchao LiuYuanchao Liu, Longhua Huang, Huiping Hu, Manjun Cai, Xiaowei Liang, Xiangmin Li, Zhi Zhang, Yizhen Xie, Chun Xiao, Shaodan Chen, Diling Chen, Tianqiao Yong, Honghui Pan, Xiong Gao, Qingping Wu
Figures and tables (additional tables) of Whole-genome assembly of Ganoderma leucocontextum (Ganodermataceae, Fungi) discovered from the Tibetan Plateau of China

History

Article title

Whole-genome assembly of Ganoderma leucocontextum (Ganodermataceae, Fungi) discovered from the Tibetan Plateau of China

Usage metrics

    G3: Genes|Genomes|Genetics

    Categories

    Licence

    Exports