1/1
4 files

Supplemental Materials for Liu, et al 2021

dataset
posted on 20.09.2021, 18:27 by Yuanchao LiuYuanchao Liu, Longhua Huang, Huiping Hu, Manjun Cai, Xiaowei Liang, Xiangmin Li, Zhi Zhang, Yizhen Xie, Chun Xiao, Shaodan Chen, Diling Chen, Tianqiao Yong, Honghui Pan, Xiong Gao, Qingping Wu
Figures and tables (additional tables) of Whole-genome assembly of Ganoderma leucocontextum (Ganodermataceae, Fungi) discovered from the Tibetan Plateau of China

History

Article title

Whole-genome assembly of Ganoderma leucocontextum (Ganodermataceae, Fungi) discovered from the Tibetan Plateau of China