Supplemental material.docx (1014.74 kB)
Download file

Supplemental Material for Shi et al., 2020

Download (1014.74 kB)
dataset
posted on 23.01.2020, 17:30 by Chenggang Shi, Xiaotong Wu, Liuru Su, Chaoqi Shang, Xuewen Li, Yiquan Wang, Guang Li
Supplemental figures and table for Shi et al.

History

Article title

A ZZ/ZW Sex Chromosome System in Cephalochordate Amphioxus

Manuscript #

GENETICS/2020/303051

Article DOI

10.1534/genetics.120.303051

Usage metrics

Licence

Exports