GSA Journals
Browse
1/1
3 files

Supplemental Material for Mao et al., 2020

dataset
posted on 2020-10-05, 16:03 authored by Decai Mao, Yu Jia, Ping Peng, Da Shen, Xingjie Ren, Ruibao Zhu, Yuhao Qiu, Yuting Han, Jinchao Yu, Qinyun Che, Yutong Li, Xinyi Lu, Lu-ping Liu, Zhao Wang, Qingfei Liu, Jin Sun, Jian-Quan Ni
Figure S1 is the statistical results of sgRNAs targeting the downstream of the transcriptional start site. Table S1 contains CRISPRa lines used in this study. Table S2 contains CRISPRa plasmids used in this study.

History

Article title

Enhanced Efficiency of flySAM by Optimization of sgRNA Parameters in Drosophila

Manuscript #

G3/2020/401614R1

Article DOI

10.1534/g3.120.401614